You are currently viewing Tuwteyuh de ʿaj de ʾebatan ŝaʾaf de ḥeyhey wade saṭhan wade ʿaj de ʾeyharaq

Tuwteyuh de ʿaj de ʾebatan ŝaʾaf de ḥeyhey wade saṭhan wade ʿaj de ʾeyharaq

  • Reading time:9 mins read

ʾEmuwtaḽan bar ḥah bazamān ʾaram ʿaj de shkar de hah kāllh waʾaḽ ʾeshnuhur ḽamakhluq washkaruh mayh neyah wamaṭlem kaʾafuw wade far wade ʿamq, waʾenuw shayh tareyh ʾuzey ṣafareytey, lekan heyh taʿamaruh ŝaḥaf de daḽaq.

ʾEshḥaḽuf ʿaj may de hah ʾuzey kulaah ṣaḥ wayaḥuḽab manheh ŝaḥaf, waʾekan hayh ʿaf dajan ʿaṣrahan, man ḥanʿah ʿaj ʾeqteyney de hah man ʾuzey waʾaḽ ʿād ʾaḥtāj may ʾafuw.

Ṭayh sham eshaḥaḽaf ʿaj wʾaṣbaḥ de hah ḽʾuzey kur yaḥuḽab hey waʾaḽ ʾaṣbaḥatuh hayh, ḥāraa ʿaj leyaḥraa waleshahymaʿ waleshameyh behey lekan ʾaḽ kasaa, sharqaḥ kar bar wakar ḥaḽf de beŝy de yaʿadyh, manaḽ yaʿad kasaa duwr wafurt waqarhan, ṣat ʿaj sawaa ʿaf ʾemaḽak bar heyh de hah ʾuzey, waʿaj dah de yharaq ʾatbaṣaar kur ʿa ḽaksuw mayh ŝaʾaf, ḥāraa ʿaj leyaḥraa mayh man ʾabtequh ʿaf ʾekusaa ḥaḽf ṭayh de ʾaṣbaʿ baṭādaʿ de ḍeyḍaʿah.

Ŝuwtaa ʿaj de hah ḽʾuzey waḥāraa leftakar ʾefuwḽ leshjaa.

ʿaṭaf ʿamur: ʾaṭahur may ʿaj dah de ʾebatan ŝaʾaf de ḥeyhey, waʿad ʿaj de maḥḽaa ʿaf yuwṣal, ḍaḽaʿ hayh bar hereqetuh ʿayh de hah ʾuzey de kay heyh shayh, ṭaharuh ʿajey ʾeduwq de ḥaḽf de hereqetuh bayh ʾuzey, qaṣaʿ ʿaj dah de ʾebatan ŝaʾaf de ḥeyhey ḽaḍeyḍaʿah dash de bas ʾaṣbaʿ de ʿaj dah de yharaq waḥal ʿas waʿatabras sawaa, ʿamur: dash ʾaṣbaʿ de ḥah de falan bar falan, ʿarubk mayh ʾaṣbaʿ waʿarubk bar bar fuwnaa ʾenafaʿyh dah nāfaʿ.

ʿamur ʿaj: taruwban ʾanhaa ʾefuwḽ ʾashuwjaa?

ʿamur hayh: taṭahur may saṭhan wataʿamar hayh hereqetuh ḥaʾa de huh ʾuzey, wakaraman ʿamur hak ʾenam mak dalel tajuzam hayh bar hereqetuh waḥezeyzetuh wadah de shajaa ʾeṭah falan bar falan.

Ṭahar ʿaj de qaʿar de saṭhan, tuw ʾaqdam ʿayh saṭhan raḥaab bayh wakāremayh waḽaṭ reyhayh: ʾaḥ falan ʾenam kan shak ʾenam shak de sharbad mak fānaa watshuwbaa kanah shak beylah?

ʿamur ʿaj: falan bar falan yharaq ḥaʾa de huh ʾuzey waḥazeyhey baḥaḽf bade sharqaḥ.

ʿamur saṭhan: ʾenuw shak dalel dah ḽamataḽ de ʿamuk?

jazam ʿaj bar falan bar falan yahah de shajaa ʾeṭah, waʾanaa ʿaj dah de ʾebatan ŝaʾaf de ḥeyhey yahah de ʿamur ʾeṭah, tuw ʾemaʿ saṭhan ʾeṭah shamanayh.

Baḽuj saṭhan may ʿaj dah de yharaq kur ʾejudeḥan, waḽaṭ baḽuj ḽaʾafuw faḥraa wadehah ḽajalāles waḽarabyhan de ŝaṭarhar kur ykuwsaa baʾateyhey basham de betbaḽhan waḥaḽf de betbalhan.

Watuw ḽuwtaa lahah de belaj ʿayhan faḥraa wabat saṭhan bar ḥah yahah ʿaj dah de yharaq ʿamur saṭhan kur yuwḽaa bayh wayuwtur dayh waʾafuw faḥraa yaʿtabar.

ʿamur hayh saṭhan: ʾafalan ʾah de yharaqk ʾuzey de falan bar falan waḥazk tuwhey basham de ṭahah wade ṭahah wabaḥaḽf de ṭahah wade ṭahah?

ʾakud ʿaj dah dey yharaq man mataḽ de saṭhan wabt bar ḍebaṭ, wadah ʾateyhay de ʿemar ʿayh kur yḥāṣaa bay ʾafuw waʾeshḥābaran ʿayh, wakur ʿa leyaḥtuwr saṭhan bānaʾa ʾaḽ ʿād ʿaj daḥur waḍāḽaʿ bade kan.

ʿaŝ saṭhan de hah man ḥaḽf washamtuḽ bar ʿaj yharaq waʾaḽ daḥur waʾanaa yahah juwshuḽ mayh ʾad ḥanʿah de hah baḥaḽf.

ʿaŝ ʿeyuj lahah lajān de ŝaṭarhar waʿamar: ʾaḽ juwshuḽ ʾad de ʿaj ḥah naʿah waḥan ḥah, ʿazmuh ʿeyn karaman kan ʾeṭah, wadah ḥaḽf de ḥah masalham de saṭhan waʾaḽ ʾetaqaf leyakan bayh jedhem.

Futkar saṭhan ʾanṭan ʾefuwḽ leshjaa ʿaṭaf zaʿaa barabnah de lajān, waʿamur ʿaj dah de yharaq: tshaʿ wahuh ʾaṭāradk de huh babaʿar wabuq manāḽ ḽaḽaa bak ʾajudamk, bat ʿaj bar judam mayh ʾad, shaʿaa ʿaj waʾamṣaa baʾar wasaṭhan sārayh de hah babaʿar, waʿaj dah de yharaq yāraḥ leshʿaa kanaḥ tuw fazaʿ ʿa lejdum,

ḥāraa leṭarad saṭhan waʾaḽ ḍaʿ, manāḽ ʿād ʿaj ʾeshaʿ kasaa tār de qaʿar de saṭhan qaʿaweey ʾakub de qānah wakasaa ʿachah de saṭhan, ʿamur has: shkufk bash, ḥakam ḥaʾa saṭhan bajedhem, kafuts ʿachah kanahafs tuw ŝeynaa fazaʿ washabaṭ, wakabuyh de qānah de makhzan waʾaqfaḽuh ʿayh kur ʿa leŝnayh saṭhan.

Jadaḥ saṭhan waʿamur de hah ʿachah: baŝey ʿaj de ʾeshaʿ ʾaḽ ʾakub de ḥah?

ʿamaruh ʿachah: ʾenam ʿaj de tarayhan mayh, beŝey ʿaj de jadaḥ de ḥah, ʿam ʾejudeḥan saṭhan ḥatār ḥayhar de ʿaḍ, ṣaʿaq saṭhan waʿamur: yāyḥas najuf ʿaj balejdum mayh ʾad!

ʾazʿam saṭhan waʿaḍaf ʿaf ʾeyhuwdaa mayh ḥayhar, tuw ʾaqdamuh ʿayh de hah ʿachah yahadaa mayh ḥayhar ʿamaruh hayh: taḍaḽaʿ ʾanhaa ʾenam de kan, ʾenam eshajaa dah ʿaj de taṭāradyh?

kuḽaa bas saṭhan waḍaḽaʿ has bade kan.

ʿamaruh hayh: danʿah ʿaj de taḥuwraa mayh ḥak yahah, ʾakub de ḥan de qaʿar washkaf faʾa, wakubk tuyh de makhzan waʾaqfuḽk ʿayh, wanaʿah ʾafuwsk kur ʿa ḽaʿak tajdam mayh ʾad.

ʿamur saṭhan: la jazamk kaḽ jadamk mayh ʾad.

Tuw ʾemaʿuh ʿachah majzehem de sah de ʿaj bar lāzam ʾejudam ʿaj baḽajuh may de hah qāqayhun lahah rabyhan, watuw jadaḥ ʿeyuj ʿamar ʾeṭah tuw ʿamaruh ʿachah, ʿamar ʾaḽ juwdam ʾad de ʿaj lekan yahah ʿuwram hayh maḽuؤuh de yaḥŝas, yḥuwbus walā yaḥadam saṭhan ṭah tuw ymuwḽaa ʾafuw fānaa.

Tuw ʾemaʿ saṭhan mataḽ de hah de ʿachah wade qāqayhun de ʿaj ʿamur ʾaḽ mashkalah, beylah de ŝenekan bas ṣalaḥ, waʿamur: yaḥadam shaʾa ḥah ʿaf ḽaŝnaa huh ṣalāḥ ʾabulajyh,

ṭayh sham ṭahar saṭhan waʿaj dah de ʾaram yharaq yaḥaḽatuh buwyhan, waḥah dash basham kan nesas, ʿamur saṭhan ʿaj kur yaʾajaḥ buwyhan, ʾajaḥ ʿaj ʿaf tuw fāqeḥ juwdaʿ de buwyhan ʾaḽ ʿād jasur lejaḥ kan daḥaḍ, quʿud waʿamur: ʾananhen ʾaḽ ʿak jasurk ḽajaḥ kan daḥaḍ, tuw ʾemaʿ saṭhan ʾeṭah ʿaŝ wʾaraʿ buwyhan, tuw ʾaraḥ ʿalyham ṭayhaquh mayh ŝaʾaf wasaraa, qāmet nahafs ʿaj dah de mana laḥaa ʿaf ʾeshkaḽuḽs, waman daquh man de saṭhan sharqaḥ mayh ʿaj duwr man naḥrar waʿadayh jaʾaf ʾanṭan wḽaṭ ʾataqaṭ.

Neyhaḥ saṭhan tuw falaz man meyh wareḍey ḽaʿaj dah de salaam tuyh wayahah haman ʾeḍam, waʿamur hayh taʿud manāḽ ʿek, waʿa tahyraq māl de maskan wade ʾaytam waʿa tanfaʿ danʿah nāfaʿ de tanafaʿ fānaa.

Leave a Reply