You are currently viewing Tuwteyuh de zabāyad wasaḥrah de taʿaqab jarbaj

Tuwteyuh de zabāyad wasaḥrah de taʿaqab jarbaj

  • Reading time:6 mins read

ʾEmātaḽan ʾafuw tuwteyuh de ʿāchah saḥrah, sah wadesah farham taʿaqabuh jarbajey de ʿaqaratuh waʿeḍatuh waŝy ʾaḽ taʿaqaḽuh man ʾuz waman tāh, waʾafuw buq dah baḥaḽf ʾazʿem bafazaʿ de han ḽamāl.

Waʿemar ʾaanaa farham shaqḽatuh de sah kan beyw ʿaf tanahar ʿas bafāzeʿuh ʾafuw wanahbah watāʾeey ʿayhan de han māl, ʿeṭafuh ʾatuh babarhuw qeyhun walahah de ʿād ʾaḽ ʿeraḍ, wataṭahar may barhuw ḽaḽ ʾenaḥaj wade han ʾafuw ʾaḽ futkar bayhan watanahabyhan bar sah tanaḥaj shayhan ʿaf ḽarḥaqyhan waḽaṭ tābud bayhan wabeŝey de ʿād ʾeŝaney.

ʾAḽ balajutuh ʿācheytey de heh nāfaʿ waʾamaʿ ʾafuw faḥraa lahah de ḥah dah baḥaḽf waʾaḥḽaf lahah de shkaa ḥah danʿah bafaŝaḽ, ʿaṭaf ʾafuw ṭaʿan de han babarhuw wade han bamāl waʾaʿrem ḥaḽf.

Walah leṭaʿan man buq bayhan ṭad ʿaj mayh sham zabāyad, zabāyad ʿaj qaḽ waḥāfaŝ waʿāqal. ʿajab zabāyad leŝnaa de hah ḥaḽf, dāhar ʾehamaʿ de hah ʾafuw ʾemataḽan de han laḥaḽf sham waḥatah, ʿaṭaf ʾaḽ ʿād ṣabur wamaʿad yaʿad ʿaf ḽeŝnaa de hah ḥaḽf dah de baraweey bayh, watuw ʾaraḥ buq kasaa ṭayh de hah ʾuz naŝaruh hayh ʾeduq ḥayuuh waʿejuuh buq de sah baḥaḽf wasas de sah sarad.

Watuw ʾaqadam ʿaj de hah ḽaʾuz ʿamur ḽaʿtabar ʿas ʾenam de ʾekan sas, wamanāḽ ʿād yaʿtabur wayāksen man ḥaḽf de ḥaḽf ʾaqdam ḽaʿācheytey de keh saḥrat waheh tutaruh may ʾuz wade sah sarad, waḽaṭ ʾaqdam ʿehey waheh tamaḥŝuh de heh beshul, waʿam heh ʿeqabatuh jarbājey de ʿeḍatuh.

Kas ʿaj de hah baḥaḽf walṭ kāby ʿehey de heh labeshul wazejadayhan, waḽaṭ katanaḥ de hah de ḥaḽf wayaʿtabur ʾenam taʿamaruh, ʾaqdam ʿehey jamaḥatuh ʾuz wade sah sarad, waḽaṭ katanḥatuh may de heh beshul waʾaḽ ʿadatuh ksaʾatuh.

Katanḥatuh ʿācheytey tuw de fānaa waqaṣaʿatuh faṭeʿetey tuw ṣaqab allh, weḥerātuh tḥarayuh de heh man beshul waʾaḽ kasātuyhan de han baḥaḽf, washebātuh zejadayhan raḥ de ḥaḽf de yaḥŝayh, fezaʿatuh ʿācheytey basbab takanuh faṭaʿetey waʾaḽ ʿād ʾetaqaf hehey takenuh jarbājey, basbab ʾaḽ ʾetaqaf has saḥrah laʿqab nahafs kal ṭad ʿablaṭ bas.

Wamanāḽ ʿadatuh ʿācheytey tḥārayuh wahey faṭaʿetey ʿaŝ ʿaj ʾeshyāmaʿ de hah man ʾuz, watuw ʾemuʿuh ʿāchah dah ʿarhuw de ʾal ʾamtuḽuh tshamaʿsh ʾaḽaḥuh: man danʿah de jadaḥ ʿeyn de ḥah de ḥan de ḥalf ʾeshyāmaʿ, ʿek laʿrab danʿah de ʾeṣaʿaq ḽaʿaṭyub de sham waḥan ʾaḽ ṭaban ḥah ḥeyhey ʿan dah ḥaḽf ʾajeyhey wamatālah.

Kuḽaa zabāyad: sharqaḥ ḥah dah baḥaḽf tehey de ŝey ʾaḽ yaʿaqaḽ, waʾaḽ tabukar shayh ʾuz, wakabakaruh ʾaḽ tashteney, sharquḥuh ḥah dah baḥaḽf saḥrah de taʿudaj ʾaṭab de ʾuz ʿaf tarhud wataṣmaa.

Waʿamur hehey: zaʿayk ʿekey de teyh beshul waʾaḽ ʿak ʾakuḽayhan bazām, waʾaḍaḽaʿ bekey ʾafuw wamakeh banāfaʿ de tanāfuʿuh bamāḽ wababarhuw bade ʾafuw .

Tuw ʾemaʿatuh ʿācheytey danʿah matāḽ fezaʿatuh bānaa ḽanafuyh؛ basbab ʿarabatuh ʾanaa zuwʿayuh de ranham waynujur hehey, kuwtuf behey ʾuban raqfaf baṭādaʿ waḽaṭ yquḽaʿ behey de ranham, ṭah fānaa dash saḥrah shuwjaa.

ʾAtaruh sheybab may zabāyad wajazamuh hayh bar ʾaḽ ʿaduh ʾeṭah tshujaa wabar ḥateyuuh dah ḽanāfaʿ de kan, waʾaḽ ʿād ʾeṭah ʾekan, wanaʿah tanadaq hekey de keh beshul, lekan yahah ʾaḽ shaman waḥaṣaa bar tanahabuh wataktanuḥuh de heh de nāfaʿ dah lawley satayuh māl wabarhuw de ʾafuw.

Fāsuh ʿāchah zabāyad ʿaṭaf ʿamur has: ʾanadaq hash deh beshul waʾamaaa beshul de farham ʾasaḥ bayhan؛ kur tuwkab de naqhal waʾaḽ ʿaduh tsharāqaḥ, wataṣaref ʿas ʾeduqnaʿah, wayaʿaḍaf ʾafuw mans. Wabaʿad ʾaḽ shajaa ʾeṭanʿah katanaḥ may de hah ʾafuw waʿamur hayhan ʾanaa yahah ḽataʿ tehey.

Ḥaṣaa ʾafuw faḥraa bar letaʿ tehey wakutanaḥ de han de ḥaḽf, waʾadhar ʿaf ʾeṣuwmaa de han baḥaḽf waḥaḽf de han de ʾafuw, wakn hayhan ʾafuw bar ḽataʿ zabāyad saḥrah wade sah farham.

Leave a Reply